هرگز به کسی که به شما دروغ  می گوید اعتماد نکنید.

هرگز به کسی که به شما اعتماد دار دروغ نگویید.

کلمات کلیدی :
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر