بدون شرح!

خوش باد که از بهار بهتر باشیم
سرسبزتر از سرو و صنوبر باشیم
آن روز مباد که در این باغ وجود
شرمنده لاله های پر پر باشیم

کلمات کلیدی :
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر